1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania danych Klientów serwisu internetowego www.sigasigashop.pl zwanego dalej Serwisem oraz zasady wykorzystywania plików cookies oraz innych tożsamych technologii, przez Siga siga Agnieszka Nadstawska z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-692) przy ul. Siewnej 9a, NIP: 9720581509, REGON: 520149700.

Administratorem danych osobowych Klientów Serwisu jest Siga siga Agnieszka Nadstawska z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-692) przy ul. Siewnej 9a, NIP: 9720581509, REGON: 520149700, zwany dalej Administratorem.

Administrator w trosce o prywatność Klientów Serwisu przestrzega przepisów obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w szczególności Administrator przestrzega następujących zasad określonych w art. 5 RODO:

 • zasadę legalności (zgodności z prawem) – Administrator przetwarza dane osobowe tylko w oparciu o wskazaną podstawę prawną;
 • zasadę rzetelności i przejrzystości –  Administrator dąży do tego, żeby zgromadzone dane osobowe były poprawne i aktualne, a ich przetwarzanie przebiegało bez zakłóceń, w tym m.in. Administrator wdraża środki techniczne i organizacyjne, umożliwiające korektę danych, zmniejszenie ryzyka błędów oraz usunięcie nieprawidłowych danych;
 • zasadę ograniczenia celu – Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach;
 • zasadę minimalizacji danych – Administrator zbiera i przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • zasadę prawidłowości (poprawności) – Administrator dba, aby dane były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • zasadę ograniczenia przechowywania – Administrator przechowuje dane osobowe konkretnej osoby przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 • zasadę rozliczalności – Administrator wdraża środki (w tym wewnętrzne procedury oraz dokumentację) gwarantujące przestrzeganie przepisów o ochronie danych wskazujące osobom, których dane dotyczą oraz organom nadzorczym, jakie środki podjęto, aby zapewnić przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;
 • zasadę zapewnienia bezpieczeństwa danych, w tym ich integralności i poufności – Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Inspektorem Ochrony Danych jest osoba każdorazowo wyznaczona przez Administratora danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: info@sigasigashop.pl.

2. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych

Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Klientów ze Serwisu.

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez SIGASIGASHOP w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jednocześnie dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i przez następujące okresy:

 • wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w tym wszelkich informacji dotyczących ofert, aktualnych informacji o produktach i usługach oferowanych przez SIGASIGASHOP lub newslettera (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;
 • zapewnienia obsługi zamówień składanych w SIGASIGASHOP w szczególności dostarczenia zamówionych towarów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa (w przypadku osób, które złożyły zamówienia) – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych ze zrealizowanym zamówieniem;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego www.sigasigashop.pl i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu;
 • obsługi zapytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia roszczeń;
 • monitorowania aktywności Użytkowników serwisu internetowego www.sigasigashop.pl w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do potrzeb Użytkowników – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie.

Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do wysyłki towarów, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła, numeru PESEL oraz numeru NIP.

 3. Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych i informacji

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości Serwisu do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

W czasie przeglądania i korzystania z Serwisu przez Użytkowników automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z Serwisu, m. in. takie informacje jak: typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, przeglądane treści i inne.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych następuje w szczególności poprzez zaznaczenie wskazanego pola podczas procedury mającej na celu umożliwienie Użytkownikowi korzystanie z wybranych funkcjonalności Serwisu.

Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkowników ich danych osobowych.

Zrealizowanie umowy sprzedaży towarów wiąże się z koniecznością podania przez Użytkowników danych osobowych.

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania.

Podanie danych osobowych będzie również konieczne w celu zgłoszenia udziału w konkursach organizowanych w ramach Serwisu bądź korzystania z formularza kontaktowego.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu (np. otrzymywanie newslettera) wiąże się również z koniecznością dobrowolnego podania danych osobowych.

Odbiorcami danych są dostawcy usług poczty elektronicznej, rozwiązań informatycznych gromadzących dane niezbędne do wysyłki newslettera i informacji handlowych oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji Zamówień, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie upoważnień i/lub umów powierzenia przetwarzania danych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy).

4. Uprawnienia użytkownika

Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w szczególności Użytkownikowi przysługuje:

 • prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 • prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

Użytkownik Serwisu może skorzystać z praw opisanych powyżej poprzez przesłanie oświadczenia woli elektronicznie bądź listownie na adres Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.

Administrator zastrzega sobie prawo odmowy usunięcia danych Użytkownika Serwisu, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie przez SIGASIGASHOP danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Polityka plików cookies i innych podobnych technologii

W związku z prowadzeniem Serwisu Administrator stosuje tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika. Administrator Serwisu może także używać podobnych bądź tożsamych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Pliki cookies bądź inne podobne technologie mogą być wykorzystywane w celu:

 • dostosowania zawartości Serwisu do preferencji, potrzeb i oczekiwań Użytkownika;
 • tworzenia statystyk, które pozwalają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury, funkcjonalności i zawartości;
 • utrzymywania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie podawać loginu i hasła do konta Użytkownika;
 • dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Wykorzystujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje pików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej Użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą być zmienione, w szczególności w taki sposób, aby automatycznie blokować obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczaniu w urządzeniu Użytkownika.

6. Zabezpieczenie oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z RODO oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane Użytkowników Serwisu przed udostępnianiem ich osobom nieupoważnionym.

Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

7. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Polityki prywatności staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora danych, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o zmianie Polityki prywatności.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz wykorzystywaniem plików cookies, prosimy kierować na adres: Siga siga Agnieszka Nadstawska, ul. Siewna 9a, 61-692 Poznań, bądź adres poczty elektronicznej: info@sigasigashop.pl.