Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod

adresem www.sigasigashop.pl, w szczególności warunki i zasady składania drogą

elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu, zasady zawierania Umów sprzedaży z

wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu oraz zasady postępowania

reklamacyjnego.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.

zm.).

3. Serwis działający pod adresem www.sigasigashop.pl prowadzony jest przez Siga siga

Agnieszka Nadstawska z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-692) przy ul. Siewnej 9a, NIP:

9720581509, REGON: 520149700.

Dane kontaktowe: Siga siga Agnieszka Nadstawska, ul. Siewna 9a, 61-692 Poznań.

Adres poczty elektronicznej: info@sigasigashop.pl

Numer telefonu: +48 783 999 199

4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie

rozumieć:

a) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba

prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Serwisu internetowego SIGASIGASHOP,

a w szczególności składa Zamówienie za pośrednictwem Serwisu;

b) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z

późn. zm.);

c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z

SIGASIGASHOP niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub

zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Serwisie internetowym. Część

zapisów Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów, co jest wprost określone;

d) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

Serwisu internetowego ADV;

e) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

f) Serwis internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem

www.sigasigashop.pl za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać

Zamówienia, prowadzony przez SIGASIGASHOP;

g) SIGASIGASHOP – Siga siga Agnieszka Nadstawska z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-

692) przy ul. Siewnej 9a, NIP: 9720581509, REGON: 520149700;

h) Towar – wszelkie produkty prezentowane w Serwisie internetowym;

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

zawarta pomiędzy Siga siga Agnieszka Nadstawska z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-692)

przy ul. Siewnej 9a, NIP: 9720581509, REGON: 520149700, a Klientem, zawierana z

wykorzystaniem Serwisu internetowego;

j) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

k) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);

l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia

Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

5. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Serwisu internetowego są używane.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu

www.sigasigashop.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich

opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia

umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu

internetowego. W Zamówieniu określa się m. in. nazwę i ilość Towaru, imię i nazwisko

Klienta bądź odbiorcy Towaru, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego,

adres e-mail Klienta, dane niezbędne do wystawienia faktury. Warunkiem złożenia

Zamówienia jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych

oznaczonych jako obowiązkowe.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu internetowego należy wejść

na stronę internetową www.sigasigashop.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując

kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz

informacje dostępne na stronie Serwisu.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich odznaczenie.

4. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”

Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru

Towaru.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego z Serwisu internetowego wszystkich

niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia;

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów

dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

c) metody płatności.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu,

podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku

„Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Zamówienie złożone za pośrednictwem

Serwisu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z

SIGASIGASHOP Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail,

o której mowa powyżej.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

§ 3. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod

adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem DPD,

za pośrednictwem Inpost lub jest realizowana przez SIGASIGASHOP. Koszty dostawy

zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Szczegółowe informacje na temat terminów realizacji dostawy znajdują się na stronach

Sklepu.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych

postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na

podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub

faktury VAT MARŻA.

§ 4. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

- płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24

- przelewem na rachunek bankowy o numerze: 15 1050 1520 1000 0097 4499 5656

Dane do przelewu: Siga siga Agnieszka Nadstawska ul. Siewna 9a, 61-692 Poznań.

Tytułem: numer faktury.

§ 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący

Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Serwisu internetowego umowę na

odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek

przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności

informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach

zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął

towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż 

przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele

rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia

od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z

rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia

inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W

przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas

bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej

rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od

dnia zawarcia umowy.

3. Zgodnie z art. 30 Ustawy o prawach konsumenta Konsument może odstąpić od umowy

informując SIGASIGASHOP o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres SIGASIGASHOP bądź adres

elektroniczny Serwisu określone w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o

odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić

w dowolnej formie. SIGASIGASHOP poinformuje Konsumenta o otrzymaniu

oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji

dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem

terminu do odstąpienia od umowy określonego w § 5 ust. 1.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa ta uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient

będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim

SIGASIGASHOP przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował

SIGASIGASHOP o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli

Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres SIGASIGASHOP

określony w § 1 ust. 3 niniejszego Regulaminu.

7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

8. W przypadku odstąpienia od umowy SIGASIGASHOP niezwłocznie, nie później niż w

terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy,

zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia

Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez SIGASIGASHOP, SIGASIGASHOP nie jest

zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez SIGASIGASHOP przy użyciu tego samego

sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na

inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. SIGASIGASHOP może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta

do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu

odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem

korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania rzeczy.

12. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej

na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych

potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca

krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę

zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

f) Klientowi niebędącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy

oraz do zwrotu zakupionych Towarów.

§ 6. Reklamacje zakupionych Towarów

1. SIGASIGASHOP jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Serwisu towaru bez wad

fizycznych i prawnych. SIGASIGASHOP ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za

wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, która nie została ujęta w opisie przedmiotu, Klient może

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na

wolną od wad albo wadę usunie.

3. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna lub została ujęta w opisie

przedmiotu.

4. Reklamacje należy składać na piśmie za pomocą formularza reklamacyjnego, którego wzór

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Klient może również złożyć reklamację

w dowolniej formie, bez konieczności korzystania z ww. formularza.

5. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do

korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana

odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za

pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,

dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez

Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem

reklamacji należy dostarczyć SIGASIGASHOP dowód zakupu towaru. Może to być na 

przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód

zakupu towaru.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt

SIGASIGASHOP dostarczyć wadliwy towar na adres SIGASIGASHOP wskazany w § 1

ust. 3 niniejszego Regulaminu.

7. SIGASIGASHOP rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient

zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. SIGASIGASHOP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się

usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SIGASIGASHOP o wszelkich

nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Klient może zgłaszać mailowo

pod adres info@sigasigashop.pl.

4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i

datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

5. SIGASIGASHOP zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w

niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do

poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W

szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora

Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź

uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia

regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U.

2001, nr 113, poz. 1214).

3. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne

informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

4. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu

rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute

Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie

kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego

rozstrzygania sporów. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której

możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii

Europejskiej.

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.

6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy

przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 9. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną

w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie

odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym, przy składaniu Zamówienia lub w

terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce.

2. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą

elektroniczną Klient otrzymywać będzie na podany adres poczty elektronicznej (e-mail)

informację (Newsletter) Serwisu internetowego, a także inne informacje handlowe

wysyłane przez SIGASIGASHOP, w szczególności informacje o nowych produktach lub

aktualnych promocjach.

3. Newsletter jest wysyłany nieodpłatnie.

4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera

samodzielnie, poprzez zaznaczenie stosownego pola na stronie swojego zarejestrowanego

konta, wejście na podany link znajdujący się w treści każdego Newslettera lub za

pośrednictwem SIGASIGASHOP.

§ 10. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Siga siga Agnieszka Nadstawska z siedzibą w

Poznaniu (kod: 61-692) przy ul. Siewnej 9a, NIP: 9720581509, REGON: 520149700.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba każdorazowo wyznaczona przez Administratora

danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:

info@sigasigashop.pl.

3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez SIGASIGASHOP w szczególności w celu

świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu realizacji Umowy sprzedaży (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO) oraz jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to w celach marketingowych (art.

6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Jednocześnie dane są przetwarzane przez Administratora w następujących celach i przez

następujące okresy:

a) wysyłania informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji

elektronicznej (e-mail, sms) oraz przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń

końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 ustawy z

dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, w tym wszelkich informacji dotyczących

ofert, aktualnych informacji o produktach i usługach oferowanych przez

SIGASIGASHOP lub newslettera (w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę) – na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – nie dłużej niż do wycofania zgody;

b) zapewnienia obsługi zamówień składanych w SIGASIGASHOP w szczególności

dostarczenia zamówionych towarów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,

wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi

przepisami prawa (w przypadku osób, które złożyły zamówienia) – na podstawie art. 6

ust. 1 pkt b) RODO – nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych ze

zrealizowanym zamówieniem;

c) zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego

www.sigasigashop.pl i umożliwienia nieodpłatnego świadczenia przez Administratora

usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie – co jest naszym

usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż w

okresie niezbędnym dla realizacji powyższego celu;

d) obsługi zapytań, jeśli nie są one związane bezpośrednio z zamówionymi usługami lub

produktami – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f)

RODO – nie dłużej niż wymaga tego realizacja powyższego celu lub okres przedawnienia

roszczeń;

e) monitorowania aktywności Użytkowników serwisu internetowego

www.sigasigashop.pl w celu dostosowania go i optymalizacji wyświetlanej zawartości do

potrzeb Użytkowników – co jest naszym usprawiedliwionym celem na podstawie art. 6

ust. 1 pkt f) RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu, w tym celu w

niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie, jednak nie identyfikujemy osób,

których profilowanie dotyczy.

5. Niezbędnym elementem procedury złożenia Zamówienia jest podanie przez Klienta jego

danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie przez Klienta zgody

na przetwarzanie jego danych osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny,

jednak konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji Zamówienia i

zawarcia Umowy sprzedaży.

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów

przetwarzania.

7. Odbiorcami danych są dostawcy usług poczty elektronicznej, rozwiązań informatycznych

gromadzących dane niezbędne do wysyłki newslettera i informacji handlowych oraz

podmiotom uczestniczącym w realizacji Zamówień, które przetwarzają dane osobowe w

imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

8. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

(czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy).

9. Klient ma prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych, które go dotyczą, w

szczególności Klientowi przysługuje:

a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;

b) prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;

c) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;

e) prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;

f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21

RODO.

10. W przypadkach, w których przetwarzanie danych Klienta odbywa się na podstawie art. 6

ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Klientowi przysługuje

prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Klient może skorzystać z praw opisanych powyżej poprzez przesłanie oświadczenia woli

elektronicznie bądź listownie na adres Administratora danych lub Inspektora Ochrony

Danych.

12. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie

w celu dopasowania zawartości Serwisu do osobistych preferencji i zainteresowań.

Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków

prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

13. SIGASIGASHOP wykorzystuje pliki typu cookies, które zbierają dane dotyczące

korzystania ze Serwisu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą Klienta,

który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce

internetowej.

14. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce

Polityka prywatności i plików cookies pod adresem mebleretro.pl.

15. W przypadku uznania przez Klienta, że przetwarzanie przez SIGASIGASHOP danych

osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Klientowi prawo do wniesienia skargi do

organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11. Ochrona praw autorskich

Zawartość Serwisu internetowego jest własnością SIGASIGASHOP. Wszelkie autorskie prawa

osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu internetowego (tekstowych,

graficznych i innych) są chronione w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz.

211 z późn. zm.).

§ 12. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w

przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia

2014 r. o prawach konsumenta, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Niniejszy Regulamin zawiera następujące załączniki:

a) Załącznik nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;

b) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

c) Załącznik nr 3 – Zgłoszenie reklamacji.

3. SIGASIGASHOP zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z

ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje

się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez SIGASIGASHOP, nie

wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu

zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci,

którzy dokonali rejestracji w Serwisie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o

zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres

poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem

tych zmian.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2021 r. i obowiązuje do umów

zawartych od tego dnia.